Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Jeanine van Brummen haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Jeanine van Brummen heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Jeanine van Brummen zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Jeanine van Brummen.

1.3 Jeanine van Brummen: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 82450242.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Jeanine van Brummen.

2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Jeanine van Brummen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Jeanine van Brummen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Jeanine van Brummen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Jeanine van Brummen zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Jeanine van Brummen te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jeanine van Brummen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Jeanine van Brummen, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Jeanine van Brummen uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Jeanine van Brummen, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Jeanine van Brummen een aanvang is gemaakt.

 

artikel 4. tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Jeanine van Brummen de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

Artikel 5. Inspanningsverplichting

5.1 Jeanine van Brummen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Jeanine van Brummen niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen van Jeanine van Brummen hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Jeanine van Brummen is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Jeanine van Brummen zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

artikel 7. verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Jeanine van Brummen overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Jeanine van Brummen verschuldigd.

 

artikel 8. tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van Jeanine van Brummen staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Jeanine van Brummen voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW.

 

artikel 9. facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Jeanine van Brummen en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Jeanine van Brummen steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Jeanine van Brummen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Jeanine van Brummen worden opgeschort, dit zonder dat Jeanine van Brummen dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Jeanine van Brummen in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Jeanine van Brummen of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Jeanine van Brummen te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Jeanine van Brummen gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Jeanine van Brummen plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Jeanine van Brummen gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Jeanine van Brummen toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Niet verschijnen zonder afmelding op workshop of individuele (zoom) coaching: 100% van het tarief wordt in rekening gebracht

– Schriftelijk annuleren tot en met 1 werkdag voorafgaand (0-1 dag). Er wordt 50% van de kosten in rekening gebracht

– Schriftelijk annuleren, minimaal 2 dagen voorafgaand. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Jeanine van Brummen desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Jeanine van Brummen mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Jeanine van Brummen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Jeanine van Brummen is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Jeanine van Brummen geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Jeanine van Brummen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Jeanine van Brummen rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom / auteursrecht

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Jeanine van Brummen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Jeanine van Brummen. Datzelfde geldt ook voor de door Jeanine van Brummen uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Jeanine van Brummen. Op alle door Jeanine van Brummen ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Jeanine van Brummen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Jeanine van Brummen houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

16.1 Jeanine van Brummen behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Jeanine van Brummen.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.